Kotlíková dotace

Dokumentace potřebná pro podání žádosti

K žádosti o dotaci je nutno doložit:

 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího (měněného) kotle – jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Doklad slouží k prokázání třídy kotle. Pokud byl kotel vyměněn do 31. 12. 2016, lze jej nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu původního kotle (např. fotografií štítku kotle, technickou dokumentací apod.). U kotlů vlastní výroby, kde není třída stanovena výrobcem, je možné využít čestného prohlášení, že třída kotle je neznámá.
 • Fotodokumentaci stávajícího (měněného) kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Fotodokumentace musí být pořízena z více pohledů a z fotografií musí být zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu i spalinové cesty!
 • Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy o zřízení účtu žadatele. Nelze využít účet jiného člena rodiny, dispoziční právo také není dostačující.
 • Další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

Dokumentace potřebná pro doložení žádosti

Po schválení dotace žadatel doloží:

 • Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného kotle (z fotografií musí být zřejmé, že se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste přikládali k žádosti).
 • Kopii dokladu o likvidaci kotle.
 • Kopie účetních dokladů (faktury, paragony) a doklady o jejich úhradě (příjmové doklady, bankovní výpisy).
 • Fotodokumentaci nového zdroje tepla (je-li možné, vč. výrobního štítku).
 • Kopii revizní zprávy (protokol) o uvedení nového zdroje tepla do provozu.
 • Kopii protokolu o revizi spalinové cesty.

Nová zelená úsporám

V NZÚ se rozšiřuje nabídka dotací v oblasti solárních systémů, finanční podpora fotovoltaických elektráren dosáhne až 150 000 korun u větších systémů. O obě novinky mohou majitelé rodinných domů žádat od 4. září letošního roku.

Ti žadatelé, kteří si solární systém už dříve s dotací Nová zelená úsporám pořídili, mají od září možnost ho rozšířit na výkonnější a sofistikovanější systém. „V praxi to znamená, že například solární termický systém pro přípravu teplé vody budou moci rozšířit a využívat ho i pro vytápění nebo si budou moci pořídit další fotovoltaické baterie ke stávajícímu fotovoltaickému systému, tak aby dosáhli na vyšší účinnost. Domácnosti si tak budou moci s dotací pořídit nejdříve jednodušší systémy a následně je s ohledem na své finanční možnosti s další dotací postupně rozšiřovat,“ doplňuje Petr Valdman, s tím, že pro přiznání dotace musí dojít ke zvýšení celkově využitelného zisku v budově o 20 % oproti předchozí žádosti.

„Nově chceme motivovat všechny domácnosti, které dosud energeticky úsporná opatření svých nemovitostí a výměnu starého kotle odkládaly. Pokud zkombinují nákup kotle z 2. vlny kotlíkových dotací, která odstartuje ve většině krajů v září, a zateplení s podporou z programu Nová zelená úsporám dostanou navrch bonus až 40 tisíc korun.

„Bonus získají ty domácnosti, které zkombinují žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému s dotací na výměnu kotle na tuhá paliva za jiný úsporný zdroj tepla. Uplatnit nárok na bonus je možné nejpozději do dvou let od získání dotace na nový kotel. Žadatel si tedy může požádat letos na podzim o kotlíkovou dotaci a třeba na jaře příštího roku požádá na SFŽP ČR o dotaci na zateplení. Po dokončení projektu mu vyplatíme jak dotaci na zateplení, tak bonus za výměnu kotle.“ Zároveň Petr Valdman ale upozorňuje, že se bonus nevyplácí zpětně k již podané žádosti z programu Nová zelená úsporám.

Výše dotačních bonusů

Typ nového zdroje

Dotační bonus při kombinaci s podporovaným s opatřením v podoblastech podpory A – zateplením

Dotační bonus při kombinaci s podporovaným opatřením v podoblasti podpory C.3 – solární termické a fotovoltaické systémy

Tepelná čerpadla

20 000 Kč

10 000 Kč

Kotle na biomasu – se samočinnou dodávkou paliva

20 000 Kč

10 000 Kč

Kotle na biomasu – s ruční dodávkou paliva

20 000 Kč

10 000 Kč

Plynové kondenzační kotle

20 000 Kč

10 000 Kč

Kombinované kotle na uhlí a biomasu se samočinnou dodávkou paliva

40 000 Kč

10 000 Kč

Dotované zdroje tepla:

 • Kotle na tuhá paliva
 • Plynové kondenzační kotle
 • Tepelná čerpadla

Výše dotace:

 • Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu – 75% (max. 75 000 Kč)
 • Plynový kondenzační kotel – 75% (max. 95 000 Kč)
 • Kotle na biomasu s ručním přikládáním – 80% (max. 100 000 Kč)
 • Kotle na biomasu s automatickým přikládáním – 80% (max. 120 000 Kč)
 • Tepelná čerpadla – 80% (max. 120 000 Kč)
 • Prioritní oblast – + 7 500 Kč

Další informace: